Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Rakszawie
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Rakszawa Władze i budżet Budżet-Sprawozdania finansowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet-Sprawozdania finansowe, bieżące, menu 1140 - BIP - Urząd Gminy w Rakszawie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet-Sprawozdania finansowe

Budżet-Sprawozdania finansowe

 

Gminna gospodarka finansowa

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

Projekt budżetu przygotowuje wójt.
Bez zgody wójta gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.
Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy.
Do czasu uchwalenia budżetu przez radę gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Źródłami dochodów własnych gminy są:

 1. wpływy z podatków:
  a) od nieruchomości,
  b) rolnego,
  c) leśnego,
  d) od środków transportowych,
  e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  f) od posiadania psów,
  g) od spadków i darowizn,
  h) od czynności cywilnoprawnych;
 2. wpływy z opłat:
  a) skarbowej,
  b) targowej,
  c) miejscowej,
  d) administracyjnej,
  e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.3)),
  f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
 3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
 4. dochody z majątku gminy;
 5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
 6. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 7. 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 8. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
 10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 11. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 12. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z zastrzeżeniem art. 89.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.

Subwencje ogólne są ustalane dla gmin według zobiektywizowanych kryteriów, które określa odrębna ustawa.
Minister Finansów ustala, zgodnie z ust. 1, wysokość i rozdziela subwencje ogólne na rzecz każdej gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.
Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową oraz sprawozdanie z jej wykonania (do 31 marca następnego roku) – patrz załączniki

Na podstawie:
Ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Rozdz. 6 (Dz.U.01.142.1591 z póz. zm.)
Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.03.203.1966)

Odrębne ustawy określą:

 1. sposób powoływania, organizację i szczegółowe zasady działania regionalnych izb obrachunkowych,
 2. podatki, opłaty i wpływy uznane za dochody gminy,
 3. ogólne zasady procedury budżetowej i gospodarki finansowej w gminach, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 03.15.148 późn. zm.)
 4. warunki zaciągania pożyczek przez gminy

Załączniki:

Sprawozdania za 2000 rok

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2000r.

 

Sprawozdania za 2001 rok
Sprawozdania za 2002 rok

Budżet gminy na rok 2003
Uchwała Rady Gminy Nr IV/31/03 z dnia 3 marca 2003r.zmiany budżetu określają uchwały: Nr IX/41/03 z 09.09.2003r, Nr X/48/03 z dnia 20.10.2003, Nr XI/57/03 z dnia 12.12.2003r, Nr XII/63/03 z dnia 30.12.2003r -patrz Prawo lokalne

Sprawozdania za 2003 rok

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2003r.

 

 

 

Budżet na 2004 rok   

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2004r.

Sprawozdania za 2004 rok

 

Budżet Gminy Rakszawa na rok2005.
Uchwała Nr XXXII/138/05 Rady Gminy - Komisarz Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 21 lutego2005r.

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za rok 2005

Budżet Gminy Rakszawa na 2006 rok.

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2006

 

 

 

 

 

Budzet Gminy Rakszawa na 2008 rok.

 Budzet Gminy Rakszawa na 2010 rok.

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2010

 

Budzet Gminy Rakszawa na 2011 rok.

 

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2011

Budzet Gminy Rakszawa na 2012 rok.

 

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2012

Dotacje otrzymane z budżetów jst w 2012 roku

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2013

Dotacje otrzymane z budżetów w 2013 roku

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakszawa  na 30 czerwca 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakszawa  na 31 grudnia 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rakszawa za I 

pórocze 2014 roku

Dotacje otrzymane z budżetów JST w 2014 roku

 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakszawa  za I pólrocze  2015 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rakszawa za I 

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Dotacje otrzymane z budżetów JST w 2015 roku

 

 Kwartalna Informacja o udzievlonych umorzeniach

 1. pobierz
 2. pobierz

Projetk budżetu Gminy Rakszawa na 2016 rok

Projekt WPF Gminy Rakszawa na 2016

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za I półrocze 2016 roku

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za  2016 rok.

 

Projetk budżetu Gminy Rakszawa na 2017 rok

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za I półrocze 2017 roku

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2017 rok

 

 

 

 

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za I półrocze 2018 roku

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2018 rok

Sprawozdanie Finansowe Gmina Rakszawa - Bilans z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego

pobierz

Sprawozdanie finansowe - Bilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Rakszawa

pobierz

Sprawozdania za  2019 r.

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za I półrocze 2019 roku

Część I

Część II

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za rok 2019

pobierz 


Sprawozdania za  2020 r.

 

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za I półrocze 2020 roku - pobierz

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2020 rok - pobierz

BILANS 2020

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2020 - pobierz

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Rakszawa 2020 - pobierz

Rachunek zysków i strat 2020 - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020  -  pobierz

 

Sprawozdania finansowe 2021 rok


 

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za I półrocze 2021 roku - pobierz

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2021 rok - pobierz

BILANS 2021

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2021 - pobierz

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Rakszawa 2021 - pobierz

Rachunek zysków i strat 2021 - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021  -  pobierz

 

 

 

Sprawozdania finansowe 2022 rok.

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2022 rok - pobierz

BILANS 2022

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2022 - pobierz

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Rakszawa 2022 - pobierz

Rachunek zysków i strat 2022 - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022  -  pobierz

Informacja dodatkowa - pobierz

Sprawozdania finansowe 2023 rok.

Wykonanie Budżetu Gminy Rakszawa za 2023 rok - pobierz

Uchwała Budżetowa Gminy Rakszawa na rok 2024 - projekt

Uchwała Budżetowa - Uchwała Nr LVI/450/2023 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego gmina Rakszawa na dzień 31-12-2023

 

Sprawozdania finansowe 2024 rok.

 

Skarbnik Gminy
Agnieszka Frączek-Kluz
Tel:   22 61 281 wew. 49;   
E-mail:   
skarbnik@usuntorakszawa.pl;   


Wiecej informacji na temat gospodarki budżetowej gminy udziela Skarbnik Gminy w godzinach pracy urzędu, pok. nr 5A

 

 

Metryka

sporządzono
2013-08-03 przez
udostępniono
2013-08-03 00:00 przez.Płowy Grzegorz
zmodyfikowano
2024-05-09 23:07 przez.Płowy Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2206
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.